• 421
    0

    Χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών Αρχών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προχωρά στη διενέργεια μελετών εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης ...