Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).

Στο έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι εταίροι:

Εταίρος Έργου 2: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ».

Εταίρος Έργου 3: Δήμος Κ. Νευροκοπίου.

Εταίρος Έργου 4: Σύλλογος «EURORADAR» (Association «EURORADAR») της Βουλγαρίας.

Εταίρος Έργου 5:  Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος «Sokol» (Association of Hunters and fishermen «Sokol») της Βουλγαρίας.

Το έργο «CEA» εντοπίζει πως στη διασυνοριακή περιοχή, υπάρχει μεγάλος αριθμός προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και μοναδικά οικοσυστήματα με σπάνια και πλούσια βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός κυνηγών, που είναι μέλη των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, καθώς και άλλοι συμβαλλόμενοι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προστατέψει και να διαφυλάξει την βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μέσω της εκπαίδευσης, της κινητοποίησης και της ενεργοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων. Με αυτό τον τρόπο, οι «Περιβαλλοντικά Δρώντες» όπως οι κυνηγοί, οι δασοφύλακες κ.τ.λ. θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο θα αναπτύξει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία, το πλαίσιο και τις υποδομές, οι οποίες θα εφαρμοστούν πιλοτικά στον πληθυσμό της διασυνοριακής περιοχής.

Τέλος, προσδοκάται πως το σχέδιο δημοσιότητας και επικοινωνίας θα εστιάσει στην αλλαγή των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών προς ένα μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στην εκπαίδευση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.