Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, στα ιπποειδή, τα άγρια πτηνά και σε άλλα ευαίσθητα στον ΠΔΝ ζώα, της κυκλοφορίας του ιού του ΠΔΝ. Αρχικός σκοπός του Προγράμματος ήταν η διερεύνηση της επιδημίας, η οποία εκδηλώθηκε κατά συρροή, σε ανθρώπους για πρώτη φορά στη χώρα μας το καλοκαίρι του έτους 2010. Η εφαρμογή του Προγράμματος συνεχίστηκε χωρίς διακοπή έως και το έτος 2019 και αποσκοπεί στον προσδιορισμό:

  • α) της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών (reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά,
  • β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατήρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών, και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά κρούσματα σε ανθρώπους ή ζώα).

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πληροφορίες εντομοεπιτήρησης), οι αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, μπορούν να εκτιμήσουν τη γεωγραφική έκταση της επιδημίας, ενώ εξάλλου, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ανάλογα, τα  υφιστάμενα μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης της νόσου, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των Ζώων.

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • α) η Καταγραφή όλων των εκτροφών ιπποειδών της χώρας,
  • β) η Παθητική Επιτήρηση για τον ιό του ΠΔΝ στα ιπποειδή και στα άγρια πτηνά και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα (άλλα πτηνά ευαίσθητα στον Ιό του Δυτικού Νείλου, κατοικίδια σαρκοφάγα).
  • γ) η Ενεργητική Επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά.

Ως άγρια πτηνά νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών που κυκλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον και δε φυλάσσονται σε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, ούτε κρατούνται σε αιχμαλωσία. Ειδικά η ενεργητική επιτήρηση στα άγρια πτηνά για τον ΠΔΝ εστιάζει σε συγκεκριμένα είδη, τα οποία απαριθμούνται λεπτομερώς στην απόφαση

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, υπό τον συντονισμό των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών, ενημερώνουν τους κυνηγετικούς συλλόγους, φυσιολατρικές οργανώσεις, οργανώσεις προστασίας – μελέτης αγρίων ζώων και συναφείς φορείς της περιοχής τους, ώστε να τους ειδοποιούν κάθε φορά που βρίσκουν νεκρά άγρια πτηνά.

thumbnail of 6ΠΓΣ4653ΠΓ-55Λ