Σκοπός της απαγόρευσης είναι η ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων τους και η μείωση του κινδύνου εξαφάνισης αυτών.

Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει από 09 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. και λήγει την 1η Νοεμβρίου 2019. ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ., οπότε αρχίζει η απαγόρευση λόγω προστασίας της αναπαραγωγής σύμφωνα με τον Β.Δ.142/1971.

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 του Ν.2040/1992).

Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους.