Ορισµοί:
Για τις ανάγκες της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α) «ανεπιτήρητο χοιροειδές»: το χοιροειδές (οικ.suidae) που εντοπίζεται εκτός της οριοθετηµένης εκµετάλλευσης του κατόχου του, άνευ επιτήρησης και φέρει είτε δεν φέρει σήµανση.
(β) «µη εµπορική χοιροτροφική εκµετάλλευση οικογενειακού τύπου»: η εκµετάλλευση που διαθέτει χοιροειδή αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, τα οποία διατηρούνται εντός της οριοθετηµένης ιδιοκτησίας του κατόχου τους.
(γ) «συστηµατική χοιροτροφική εκµετάλλευση»: κάθε άλλη χοιροτροφική εκµετάλλευση εκτός της περίπτωσης (β) του παρόντος άρθρου.
 
Μέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων:

1. Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 2 της παρούσης
α) Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειµµάτων για σίτιση και αποµάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
β) Απαγόρευση επαφής µεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκµετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκµεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων.
Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άµεση ούτε έµµεση επαφή µε χοίρους που προέρχονται από άλλες εκµεταλλεύσεις ή µε χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε µε αγριόχοιρους.
γ) Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκµετάλλευσης, µε οποιοδήποτε µέρος του σφαγίου αγριόχοιρων (συµπεριλαµβανοµένου του θηρευµένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).
δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονοµικά µέτρα, όπως αλλαγή ιµατισµού και υποδηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Η απολύµανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της εκµετάλλευσης και του στάβλου.
ε) Καµία επαφή µε τους χοίρους εντός 48 ωρών µετά τη δραστηριότητα θήρας.
στ) ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ατόµων που δεν έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόµων και οχηµάτων που εισέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι χοίροι.
ζ) Απαγόρευση σίτισης µε χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσµατα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (µέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη σίτιση.
η)Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόµενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσµατα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωµνή των χοίρων, εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για απενεργοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (µέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν από τη χρήση.
θ) Τα κτήρια των εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι),
και να διαθέτουν χώρους απολύµανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήµατα και τον ιµατισµό πριν την είσοδο στον στάβλο.
ι) Η υπαίθρια κατοχή και διαµονή χοίρων απαγορεύεται.

2. Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της περίπτωσης (γ) του άρθρου 2 της παρούσης πλέον των απαιτήσεων του σηµείου 1 του παρόντος άρθρου:
α) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη τουλάχιστον του κτιρίου και των χώρων όπου φυλάσσονται οι ζωοτροφές και η στρωµνή.
β)Να καθορισθούν καθαρές και βρώµικες περιοχές για το προσωπικό ανάλογα µε τη τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων.
γ)Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύµανση οχηµάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.
δ)Να απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια των εργαζοµένων ή η ενασχόλησή τους µε τη θήρα.
ε) Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισµός των µονάδων παραγωγής.
στ)Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτωµάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και συστήµατα απεντόµωσης/µυοκτονίας.
ζ) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκµετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων της εκµετάλλευσης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά µε τα µέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

Μέτρα επιβολής για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων:

1. Με απόφαση των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ της χώρας και υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή τους :
(α) Θανατώνονται τα χοιροειδή που παραµένουν ανεπιτήρητα µετά από δηµόσια ανακοίνωση των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή από τους κατόχους τους, καθώς και τα χοιροειδή, ανεξαρτήτως αριθµού, που ανευρίσκονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στους επίσηµους καταλόγους εκµεταλλεύσεων χοιροειδών της χώρας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(β) Θανατώνονται τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου στις οποίες διαπιστώνεται µη συµµόρφωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται µετά από τη δήλωση κάθε κρούσµατος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
(γ) Θανατώνονται τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, σε περιοχές εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται µετά από τη δήλωση κάθε κρούσµατος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
(δ) Οδηγούνται σε άµεση σφαγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα χοιροειδή συστηµατικών εκµεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης, στις οποίες διαπιστώνεται η µη συµµόρφωση στις συστάσεις των αρµοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την τήρηση των µέτρων βιοασφάλειας ανάλογα µε τον τύπο της εκµετάλλευσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η θανάτωση και η υγειονοµική ταφή των ανεπιτήρητων χοιροειδών διενεργείται σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους ή Περιφέρειες ή ∆ασαρχεία της χώρας.

3. Οι κάτοχοι των χοιροειδών των περιπτώσεων (α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται καταβολής αποζηµίωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ που αφορά σε οικονοµικές αποζηµιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως κάθε φορά ισχύει .