Οι θηροφύλακες προέβησαν στις κατά νόμο ενέργειες.

Ο έλεγχος της νυχτερινής λαθροθηρίας, είναι μια εργασία δύσκολη και επικίνδυνη πολλές φορές. Οι θηροφύλακες εκτελούν την εργασία αυτή με πλήρη συνείδηση της επικινδυνότητας και αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις αντικειμενικές υπηρεσιακές δυσχέρειες. Σε όλα αυτά προστέθηκε και η περικοπή των νυχτερινών υπερωριών. Οι θηροφύλακες πλέον καλούνται να εργάζονται παραπάνω, πιεζόμενοι και από τους κυνηγούς, για να αντιμετωπίσουν την  ασυδοσία των λαθροθηρών, χωρίς να αμείβονται για αυτή την υπερπροσπάθεια.

Ελπίζουμε ότι θα αναθεωρηθεί στο μέλλον η περικοπή των νυχτερινών υπερωριών.