Θα γίνει απελευθέρωση 72 ατόµων σε ζεύγη όπως προτείνεται στη τεχνική έκθεση.  Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καμιά περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες της Ε΄ Κ.Ο.Η. & Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους.

Επισηµαίνουµε ότι χωρίς την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν θα επιτραπεί ο εµπλουτισµός.