Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας « Αχιλλεύς» και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Κοζάνης προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.