Επαναδιατύπωση στο ορθόν ως εξής:

15.3 «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 8-5-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.»

 

Με τιμή για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Σαββίδης Γεώργιος               Κετεντζής Παντελής

 

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο για την Επαναδιατύπωση στο ορθόν ως εξής: