Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις ανωτέρω περιοχές της νήσου Λέρου.
Η προμήθεια των 1.800 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας από τον Κ.Σ. Λέρου θα γίνει από τα κρατικά εκτροφεία Ρεθύμνου, Ξυλοκάστρου και Αμαλιάδος και σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκτροφεία δεν είναι σε θέση να καλύψουν τον αιτούμενο αριθμό θηραμάτων η προμήθεια αυτών θα γίνει από ιδιωτικά εκτροφεία, (με πιστοποιητικά υγειονομικού και γενετικού ελέγχου) για το υποείδος Alectoris chukar cypriotes που ενδημεί στην περιοχή Κρήτης & Δωδεκανήσου.

Επίσης εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός ενδιαιτημάτων με απελευθέρωση 700 ατόμων Κυνηγετικού Φασιανού στο νησί της Λέρου, και συγκεκριμένα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής της νήσου Λέρου, τα ενδιαιτήματα των οποίων αποτελούν ιδανικό βιότοπο για το είδος που προϋπήρχε στα ανωτέρω Κ.Α.Ζ.
Η προμήθεια των 700 ατόμων φασιανού από τον Κ.Σ. Λέρου θα γίνει από το κρατικό εκτροφείο Αμαλιάδος.

Ο Κ.Σ Λέρου οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση του βιοτόπου και την παροχή νερού, τα οποία θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των φασιανών και εφόσον αυτά βεβαιωθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Λέρου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους.

Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.