Η διάθεση-προµήθεια των φασιανών, όπως προτείνεται στην τεχνική έκθεση, θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Γενετικός έλεγχος δεν απαιτείται για τα άτοµα του Κυνηγετικού Φασιανού γιατί πρόκειται για υβρίδιο.
  2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.
  3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε ΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.