Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1 Ιανουαρίου του έτους της κυνηγετικής περιόδου και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου) κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε
ειδικό βιβλίο.

Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική περιοχή και για κυνηγετική θέση που θα αποφασίσει ο Επόπτης της Κυνηγετικής Περιοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, θα πρέπει απαραίτητα να τηλεφωνήσουν στο γραφείο της Κυνηγετικής περιοχής και στα τηλέφωνα (2431063471 και 2431063474) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου του κάθε θηράματος, για να πληροφορηθούν την σειρά προτεραιότητας και να καθορισθεί η ημερoμηνία κυνηγίου.

Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος και ο τρόπος κυνηγίου καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Επόπτη της Κυνηγετικής περιοχής ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του.
Οι τομείς θήρας, οι κυνηγετικές θέσεις και οι τόποι παρουσιάσεως των κυνηγών θα καθορίζονται από τον Επόπτη ή σε περίπτωση απουσίας του από τον υπεύθυνο βοηθό του και είναι δυνατόν για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή του κυνηγιού, να περιορίζονται, να αυξάνονται ή και να αλλάζουν, ανάλογα με τους απρόβλεπτους παράγοντες που τυχόν θα παρουσιάζονται κατά την διεξαγωγή του κυνηγιού αλλά και με τις δυνατότητες σε προσωπικό μόνιμο και εποχιακό της Ε.Κ.Π.

Επίσης είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης του κυνηγιού στους τομείς θήρας ή να μην πραγματοποιήσει το κυνήγι κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της  Ε.Κ.Π.