• Οι Κ.Σ. Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, Κρεστένων & Πύργου να αναφέρουν άµεσα στις εποπτεύουσες αρχές τα προτεινόµενα εκτροφεία από τα οποία θα ληφθούν τα πουλιά µαζί µε τα παραστατικά της νόµιµης λειτουργίας τους εάν δεν είναι κρατικά.

• Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος των ατόµων που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ΄ Κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος).

Τα σχετικά δικαιολογητικά παραστατικά να εκδοθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις από τις επίσηµες τοπικές Κρατικές Κτηνιατρικές Αρχές και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση µε το τοπικό ∆ασαρχείο, στην δικαιοδοσία του οποίου λειτουργεί νοµίµως το εκτροφείο προέλευσης(δηµόσιο ή ιδιωτικό) το οποίο και θα κάνει την δειγµατοληψία και θα φροντίσει δια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. στην οποία λειτουργεί το εκτροφείο να αποστείλει στο ΚΕΛΠΝΟ τα δείγµατα και να εξασφαλίσει τα σχετικά επίσηµα πιστοποιητικά, ενηµερώνοντας για τη µεταφορά στα ∆ασαρχεία Πύργου & Ολυµπίας.

• Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆΄ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.

• Να ενηµερωθούν έγκαιρα τα ∆ασαρχεία Πύργου & Ολυµπίας για το ποιος εκ µέρους του Κ.Σ. θα παραλάβει, διακινήσει(µεταφέρει) και απελευθερώσει τα πτηνά ο οποίος µαζί µε τον εντεταλµένο δασικό υπάλληλο, θα πιστοποιήσουν την απελευθέρωση και θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της εισαγωγής, προκειµένου να αναφέρουν τα αποτελέσµατα της.

• Να δακτυλιωθούν όλα τα πουλιά πριν την απελευθέρωση τους. Στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης ανάλογου αιτήµατος απελευθέρωσης πτηνών στο µέλλον για την ίδια περιοχή είναι η σύνταξη µελέτης η οποία θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της παρούσας απελευθέρωσης (επιβίωση, κάρπωση, κ.λπ.) από τους Κ.Σ. Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, Κρεστένων & Πύργου».

• .Να τοποθετηθούν συνεχώς τροφοδοτούµενες ταΐστρες και ποτίστρες µέσα και γύρω από τους κλωβούς προσαρµογής. Ακόµα και µετά την αποµάκρυνση των κλωβών να συνεχίσει η τροφοδοσία και το πότισµα για περίπου 2-3 εβδοµάδες.

• Κάθε προσωρινή εγκατάσταση (κλουβιά, ποτίστρες, ταΐστρες, σκίαστρα κ.λπ.) να γίνει βεβαίως πριν την απελευθέρωση των θηραµάτων, ενώ µετά την απελευθέρωση όλων των πουλιών και τον εγκλιµατισµό τους στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς καµιά άλλη υπηρεσιακή εντολή ή ειδοποίηση, και οι Κ.Σ. Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, Κρεστένων & Πύργου να αποµακρύνουν τις εγκαταστάσεις δίχως αργοπορία.

• Επιβάλλεται η παρακολούθηση και εντατική επιτήρηση και φύλαξη των πτηνών κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων, που πρέπει να γίνεται διακριτικά και από απόσταση, έτσι ώστε η παρουσία του παρατηρητή να µην γίνεται αντιληπτή από τα πουλιά, για να επιτευχτεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο εγκλιµατισµός τους στην ύπαιθρο.

• Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε΄ Κεφάλαιο της ίδιας απόφασης. Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2019- 2020 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών από αυτήν ή µετά τη λήξη αυτής.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες των Κ.Σ. Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυµπίας, Ζαχάρως, Κρεστένων & Πύργου που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους από τα ∆ασαρχεία Ολυµπίας & Πύργου .

Τα ∆ασαρχεία Ολυµπίας & Πύργου υποχρεούνται, µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού, να ενηµερώσουν µε την αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο τη ∆/νση Συντονισµού όσο και το τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος.