Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της και λήγει στις 31-07-2024.